Breaking news

เรียนผู้ช่วยพยาบาล 084-535-2925

online ช่องทางการายงานตัวออนไลน์

แจ้งนักศึกษาทราบ

ทางโรงเรียนไดส่งใบประกาศนิยบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาและผ่านการอนุมัติ รอบแรกไปยังที่อยู่ตามบัตรประชาชนและที่อยู่ตามที่นักศึกษาแจ้งมากอนหน้านี้ ในรอบที่2 จะส่งไปให้ในวันอังคารนี้ รายชื่อนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่เฟซบุ๊ค โรงเรียนบริบาลชุมชน หรือรายชื่อในเว็บไซต์ www.บริบาลชุมชน.com(ในเว็บไซต์สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันพุธนี้)สอบถามรายละเอียดอื่นๆโทร 053-774-141ในวันและเวลาทำการ

ติดต่อเรา

โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย
199/40 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 052-020-560

Follow Us on Social

Facebook
084 535 2925