Breaking news

เรียนผู้ช่วยพยาบาล 084-535-2925

online ช่องทางการายงานตัวออนไลน์

ABOUT US

โรงเรียนบริบาลชุมชน มีความแตกต่างด้วยวิธีการเรียน การสอนในมิติใหม่ๆที่เน้นส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักศึกษาได้มี โอกาสพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่หลายรูปแบบในชั้นเรียน ของเราที่ทําให้การ เรียนการสอนของเราเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นกระบวนการ เรียนรู้ที่ให้นักศึกษามี ส่วนร่วม และมีการโต้ตอบแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นนักศึกษาของเรามาจากกว่า 9 จังหวัดทั่วภาคเหนือ เช่นจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดอุตรดิตถ์ เช่นเดียวกับ คณาจารย์ผู้สอนที่มาจากหลากหลายโรงพยาบาลและหลากหลายแผนกซึ่ง พร้อมทุ่มเททั้งกายและ ใจในการสอนพร้อม ประสบการณ์ ที่นักศึกษาไม่สามารถหาได้จากสถาบันอื่นๆในสายบริบาล ด้วยขนาดชั้นเรียนกลุ่มเล็ก นักศึกษาจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง มุ่งเน้นพัฒนาให้นักศึกษามีความเป็น ผู้นําโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละคนได้แสดงศักยภาพ ฉายแววความ สามารถ ส่วนบุคคลได้อย่างเต็มที่

ติดต่อเรา

โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย
199/40 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 052-020-560

Follow Us on Social

Facebook
084 535 2925