Breaking news

เรียนผู้ช่วยพยาบาล 084-535-2925

online ช่องทางการายงานตัวออนไลน์

นักเรียนที่ได้เรียนต่อ จากโรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย

นางสาวกมลชนก ศิริโวหาร กําลังศึกษาต่อที่วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาขากายภาพบําบัด

นางสาวปริยาภรย์ บรรจง กําลังศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน สาขาพยาบาล

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย
199/40 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 052-020-560

Follow Us on Social

Facebook
084 535 2925