Breaking news

เรียนผู้ช่วยพยาบาล 084-535-2925

online ช่องทางการายงานตัวออนไลน์

สำหรับท่านที่สนใจศึกษาต่อในด้านบริบาล รุ่น 1/60

เปิดรับสมัครแล้ว
ท่านที่สนใจศึกษาต่อในด้านบริบาล รุ่น 1/60
คุณสมบัติ
     - เพศ ชาย หญิง
     - อายุ 16-35 ปี
     - นักศึกษา ม.3 ม.6 กศน. ปวช. ปวส. ป.ตรี.
     - สุขภาพร่างกายแข็งแรง
     - มีใจรักด้านงานบริการ
เอกสารที่ต้องเตรียมมา
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
     - สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
     - รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
     - วุฒการศึกษาล่าสุด 2 ชุด
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
ติดต่อสอบถาม 053-774141

ติดต่อเรา

โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย
199/40 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 052-020-560

Follow Us on Social

Facebook
084 535 2925