Breaking news

เรียนผู้ช่วยพยาบาล 084-535-2925

online ช่องทางการายงานตัวออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครเรียนโรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย

ขั้นตอนการสมัครเรียนโรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย

1. ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์

   - ใบสมัครเรียน (internet form) โรงเรียนบริบาลชุมชน

 

2. ส่งหลักฐานใบสมัคร

   - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

   - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

   - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

 

วิธีการส่งเอกสาร มี 3 วิธี

1. เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง

2. สแกนหรือถ่ายรูปเอกสารสำคัญทุกใบ อย่างละ 1 ไฟล์ แล้วส่งมาที่ (E-mail : westernbbcr@gmail.com)

3. ส่งทางไปรษณีย์ EMS มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย 111/32 หมู่ที่ 13 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทร. 053774141 , 0827867717

 

3. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาสามารถชำระเงินตามกำหนดการชำระเงินที่โรงเรียนกำหนด ได้ที่

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของโรงเรียน

2. ชำระผ่านธนาคาร

    - ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนลาดพร้าว 99             - ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลเชียงราย

      เลขที่บัญชี 100-200-8058                              เลขบัญชี 020-144-6824-97

      ชื่อบัญชี                                                      ชื่อบัญชี

      เอนี่ธิงค์เอลส์ โดยนายภายะวริษฐ์                          โรงเรียนบริบาลชุมชน

      Anything Else by payawaris                        นายภายะวริษฐ์  ภัทรสุนทรภักดี

 

หมายเหตุ * กรุณานำสำเนาใบนำฝากมาที่โรงเรียนหรือส่งมาตามที่อยู่ในกรณีชำระเงินผ่านทางธนาคาร เพื่อความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลของท่านเข้าระบบ

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน >>> ดาวน์โหลด

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย
199/40 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 052-020-560

Follow Us on Social

Facebook
084 535 2925